Læseplan og faglige mål for musiklasserne 1. klasse.

Al undervisning tager udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og vilje og evne til at udtrykke sig. Det musikalske udtryk vokser naturligt ud af elevens univers af følelser og fortællinger. Der arbejdes med enkle sange, remser, danse, fortællinger og sanglege fra et bredt stilistisk spekter.

Det er et afgørende element i undervisningen, at eleverne hurtigt får oplevelsen af hvad det vil sige at præsentere arbejdet fra musikundervisningen i en koncertsituation! Det udøvende element står centralt i undervisningen, og bevidstheden om, at arbejdet munder ud i en koncert for andre mennesker – kendte eller ikke kendte – spiller en afgørende rolle for elevernes forståelse af arbejdet.

Undervisningen sigter mod;

 • at opbygge en sikker, kropsligt funderet pulsfornemmelse, der er fundamentet for al musikudfoldelse i den vestlige verdens musik
 • at opbygge en fortrolighed med egen stemme og den uendelige udtryksrigdom den besidder. Det er i første omgang vigtigere at stimulere en udtryksvilje og nysgerrighed omkring stemmens muligheder, end at sigte efter at eleven synger ”rent”. Uden en grundlæggende sikkerhed omkring stemmefunktionen bliver det alligevel ikke rent, og i hvertfald ikke sjovt at høre på eller medvirke i!
 • at bevare og stimulere elevens interesse og nysgerrighed for den auditive verden – også musikkens
 • at bevare og stimulere elevens interesse og nysgerrighed for at bruge hele kroppen, herunder stemmen for at skabe præcis det udtryk, vi er på jagt efter

 

 

Vokalt:

 • Undervisningen sigter mod at øge elevens sikkerhed i at bruge sin egen stemme, både intonationsmæssigt, og udtryksmæssigt. Først og fremmest sammen med andre, men også i begrænset omfang solistisk.
 • Det vokale arbejde tager sit udgangspunkt i elevens egen naturlige lyst til at udtrykke sig, og der udforskes et bred spekter af følelser og stemninger.
 • Solfage er et naturligt og centralt værktøj til at udvikle elevens intonation og forståelse for tonehøjder, melodibevægelse og intervaller.
 • Der tages i 1. klasse hul på flerstemmigheden, der vokser naturligt ud af ekko- og vekselsang, samt simple over- eller understemmer.
 • Der arbejdes med sange både i dur og mol.
 • Orff-instrumentariet introduceres i det omfang eleverne er klar til det, først og fremmest håndtrommer og xylofoner – e.v.t. med et begrænset antal toner.
 • Ved udgangen af året har eleven opbygget en amplitus på min. en oktav, der kan synges med klart definerede tonehøjder som i en durskala, og med tilhørende sol-fa-tegn. Eleven har kendskab til og fortrolighed med både dur og mol (ren) skalaen.
 • Eleven er i stand til at genkende og gengive enklere melodiske forløb i trinvis bevægelse og tertsspring, noteret enten som noder på et nodesystem, eller som solfege.

 

Der arbejdes fortsat med musikklassekompendiet, samt sange fra andre udgivelser.

 

Rytme:

 • Eleven har i løbet af 1. klasse yderligere yderligere udbygget en sikker pulsfornemmelse
 • Pulsfornemmelsen opbygges først og fremmest gennem remser og lege/sanglege med stærkt rytmisk funderet indhold med tramp og klap eller anden bodypercussion.
 • Det rytmiske instrumentarium  - f.eks. håndtrommer – introduceres løbende når eleverne vurderes at kunne håndtere det.
 • Der arbejdes med at udbygge elevens sikkerhed i rytmegivelse gennem opgaver i lege i rytmenotation og diktat
 • Er i stand til at spille på et enkelt udvalg af Orff-instrumenter og deltage i enkle sammenspilssammenhænge.
 • Eleven har kendskab til tonelængderne (1/1-node, 1/2-node, 1/4-node, 1/8-node, og tilsvarende pauser, samt til punkteringer) og er i stand til at gengive og notere enkle rytmiske forløb svarende til disse nodelængder.

 

Formlære:

 • Eleven har kendskab til at musik oftest er formet efter et bestemt mønster.
 • Eleven har kendskab til enkle formtyper (AA, AB, AAB o.s.v.), og kan med hjælp være med til formalt at bestemme enkle børne og folkelige sange.

 

Musiklære:

 • Eleven har forståelse for at der findes en musikalsk mangfoldighed og mange forskellige genre og er i stand til at sætte ord på forskellige karakteristika ved den musik de hører, og kender til grundlæggende genere, som f.eks. rock, jazz, vokalmusik og orkestermusik.
 • Eleven har kendskab til og kan identificere lyden af de mest almindelige instrumenter som klaver, guitar, violin, trompet o.s.v.
 • Eleverne har deres egen musikmappe hvor de gemmer tegninger om sange vi har sunget, samt skriftlige opgaver som vi har været igennem.

 

 

 

 

Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser